Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky ako aj ďalšie podmienky nákupu tovaru uvedené na internetovej stránke www.vinos.sk (ďalej aj „VOP“) upravujú niektoré práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim (prevádzkovateľom internetovej stránky www.vinos.sk) spol. Group AZ Slovakia, s.r.o., so sídlom Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 46 760 563, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 82790/B (ďalej aj „spoločnosť“ alebo aj „predávajúci“). Tovar ponúkaný na internetovej stránke www.vinos.sk je určený výhradne osobám starším ako 18 rokov. Kupujúci zakúpením tovaru vyjadruje súhlas s obsahom týchto VOP a zároveň kupujúci fyzická osoba prehlasuje, že je osobou staršou ako 18 rokov a je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu.

Právne vzťahy medzi predávajúci a kupujúcim fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktoré nadobúdajú tovar pre svoju osobnú spotrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (ďalej aj „spotrebiteľ“) sa spravujú najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom (ďalej aj „ObčZ“) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom a podomovom predaji v znení neskorších predpisov, zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom alebo kupujúcim, ktorý je podnikateľom sa spravujú najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom (ďalej aj „ObchZ“) v znení neskorších predpisov. Na tieto právne vzťahy sa ustanovenia čl. II týchto VOP neaplikujú.

I. Objednanie a dodanie tovaru

  1. Tovar je objednaný odoslaním objednávky (kliknutím na tlačidlo „Objednať“). Predávajúci sa zaväzuje v prípade spôsobu doručenia tovaru prostredníctvom kuriéra DPD dodať kupujúcemu tovar do troch pracovných dní od objednania v rámci územia Slovenskej republiky. V ostatných prípadoch bude tovar dodaný kupujúcemu na základe osobitnej dohody s predávajúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar osobne prevziať v sídle spoločnosti.
  2. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, v rámci územia Slovenskej republiky.
  3. V prípade doručenia tovaru prostredníctvom kuriéra DPD udeľuje kupujúci súhlas predávajúcemu na poskytnutie kontaktných údajov kupujúceho kuriérovi za účelom ohlásenia dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný tovar prevziať v mieste a čase jeho dodania.
  4. Kupujúci je povinný prevziať tovar s výhradou alebo bez výhrad. V prípade prevzatia tovaru bez výhrad kupujúci nie je oprávnený uplatňovať u predávajúceho nároky zo zjavných vád tovaru. Ostatné vady tovaru je kupujúci povinný vytknúť u predávajúceho najneskôr do troch dní od jeho prevzatia, inak sa má za to, že tovar je bez vád.
  5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny, t.j. pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho.

II. Odstúpenie od zmluvy

  1. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich dní odo dňa prevzatia tovaru. To neplatí, ak kupujúci tovar použil, spotreboval, prípadne tovar nie je v pôvodnom nepoškodenom obale alebo kupujúci zaobchádzal s tovarom spôsobom neprimeraným vzhľadom na druh a povahu tovaru; tieto vlastnosti tovaru sa posudzujú v čase jeho vrátenia predávajúcemu. Predávajúci nevracia kupujúcemu náklady na prvú prepravu tovaru na dodanie kupujúcemu. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný tovar predávajúcemu vrátiť, pričom náklady na doručenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.
  2. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a podpísané a je účinné dňom doručenia predávajúcemu. Písomné odstúpenie musí obsahovať číslo objednávky a číslo účtu kupujúceho pre účely vrátenia kúpnej ceny. Ak odstúpenie od zmluvy nebude doručené predávajúcemu v predpísanej forme a/alebo nebude obsahovať predpísané náležitosti, predávajúci naň nebude prihliadať. Adresa pre doručovanie písomného odstúpenia: Group AZ Slovakia, s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

III. Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, tieto uchovával a spracovával ich vo svojom informačnom systéme za marketingovými účelmi. Kupujúci udeľuje svoj súhlas na dobu neurčitú a tento súhlas môže odvolať v prípade, že jeho osobné údaje budú uchovávané a spracované predávajúcim v rozpore s udeleným súhlasom.

IV. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení, tak ako boli uvedené na internetovej stránke www.vinos.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto obchodných podmienok. Zmeny alebo dodatky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.vinos.sk.
  3. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky sú tieto obchodné podmienky, pričom vyplnením a odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP ako aj s ďalšími podmienkami nákupu tovaru uvedenými na internetovej stránke www.vinos.sk.

Dátum účinnosti VOP: 29.10.2013